بکارگیری فناوری‌های نوین و ارائه انواع سرویس‌های دیجیتالی مورد نیاز موسسات خیریه و خیرین؛
تولید و نشر علم و محتوای حوزه سمن ها با توجه به نیازهای روز و آینده جامعه؛
انتشار اطلاعات موسسات داخلی و بین المللی، به همراه گزارشات عملکردی آن‌ها؛