تمام خدمات ما بر اساس اعتقاد به همراه بودن با خیّرین و موسسات خیریه و بر اساس اصل شفافیت و حفظ ارزش‌ها و اصول اخلاقی و کاربرد آن به نفع همگان صورت می‌پذیرد.