حذف فیلتر

منابع علمی / کتب

سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی- مفاهیم و رویکردها

پدیدآور : میرطاهر موسویملیحه شیانی
ناشر : انتشارات آگاه
مفاهیم : فضای عمومی
رشته : علوم سیاسی و سیاست گذاری عمومی , جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی
افراد / اساتید دانشگاه

میرطاهر موسوی

عنوان انگلیسی: Mir-Taher Mousavi
محل فعالیت : دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
مفاهیم : فضای عمومی
رشته : جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی